NVIO Øvre Romerike 25 år - del 6

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 6

Publisert av Svein Olav Nymoen den 05.04.21. Oppdatert 07.04.21.

2003:

Torsdag 25. mars 2004 kl. 19.00 ble det innkalt til generalforsamling for 2003. Stedet var som vanlig aulaen på Sessvollmoen. 12 medlemmer deltok. Økonomien er god, selv om overskuddet denne perioden ble på bare 191,67. Beholdningen i bank viste 61.734,02.
I perioden er det avholdt tre styremøter, men ingen medlemsmøter. Tradisjonen tro var foreningen representert i Trandumskogen 17. mai. Foreningens hjemmesider er fremdeles under bearbeidelse, og kameratstøttegruppen har ikke hatt noen henvendelser. Foreningens medlemstall er for tiden 116. Presidenten i forbundet trakk seg fra stillingen i august 2003, og visepresidenten overtok.
Tilleggsinformasjon etter generalforsamlingen: Etter vedtak på Landsmøtet i 2003 er medlemskontingenten kr 200,- fra og med 2004. Videre vedtok landsmøtet i 2003 tilbud til lokalforeningene om «sentral innkreving av årskontingenten». Vår forening benytter tilbudet f.o.m. 2004.
Aktivitetsnivået i foreningen har i lang tid vært meget lavt. Det nye styret ønsker å høyne aktiviteten og ber derfor medlemmene bidra med forslag på tiltak/aktiviteter. Tiltak/aktiviteter for våren, sommeren og høsten 2004 vil vi komme tilbake til senere.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Goren B. Johnsen Leder
Brynjulf Ivar Jenssen Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Jan Lierbraaten Kasserer
Ann Hele Dybwad Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Erling Rennan Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Ørnulf Normann Eriksen Valgkomite

 

2004:

Årsmøtet avholdt 17. mars 2005 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen, med 16 medlemmer til stede. For første gang ble «årsmøte» brukt som betegnelse på møtet.

Landsmøte: Forbundets landsmøte i 2004 ble arrangert på Hønefoss 24. og 25. april. Landsmøtet besluttet å planlegge for landsmøtearrangement bare hvert annet år. Landsstyret fremlegger planer og nye vedtekter om saken til behandling og vedtak på landsmøtet i 2005, som blir lagt til Fredrikstad. Vår forening kan delta med fire delegater.

Økonomi: Foreningens økonomi er god. Regnskap pr 31.12.04 viser beholdning kr 56.095,08, en regnskapsmessig reduksjon på kr 5.638,94 i forhold til beholdningen den 31.12.03. Reduksjonen omfatter i hovedsak manglende kontingent-innbetaling til Landsforbundet for 2003, med kr 4.300,00 som derfor er belastet regnskapet i 2004. Reell beholdningsreduksjon i 2004 er således kr 1.338,94.

Aktivitet: Denne perioden er det avholdt seks styremøter. Foreningen var representert med FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangementet i Trandumskogen 17. mai. Styret inviterte til medlemsmøte med foredrag og bevertning på Sessvollmoen den 10. juni. Det ble kun seks påmeldte og møtet ble derfor avlyst.

Siden starten i 1996 har representanter fra Øvre Romerike FN-
veteranforening vært representert i Trandumskogen 17. mai.
Fra venstre: Karl A. Søvik, Jessheim, Johan Lystad, Mogreina,
leder Brynjulf Ivar Jensen, Jessheim, Tore Røstad, Dal, Olav Hagen,
Jessheim, og Per Wikstad, Jessheim, som startet foreningen som
i 2004 har 118 medlemmer. Bildet er fra 17. mai 2004.
Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad.

I brev av 18. april oppfordres medlemmene til å komme med innspill/forslag til aktiviteter, men uten respons. Med brev i juli til medlemmene ble oppfordringen gjentatt, samt å melde til foreningens egen e-mail-adresse. Resultat – liten respons. Medlemmer med ledsagere ble invitert med på busstur til «Løiten Brænderi» 28. november. Totalt 13 medlemmer og ledsagere var påmeldt. Det var langt færre enn det styret hadde forutsatt, og bussturen ble derfor avlyst. Styret besluttet i det samme å gjennomføre medlemsmøte med middag på Jessheim for de påmeldte.

Diverse: Foreningens kontor på Sessvollmoen ble i juni tilført fasttelefon (kontortelefon). Foreningens gamle, defekte mobiltelefon m/abonnement ble i oktober erstattet med ny mobiltelefon. Styret har etablert bemanning av foreningens kontor på Sessvollmoen siste fredag i hver måned fra kl. 11.00 til kl. 14.00, fra og med januar 2005.

Medlemmer: Foreningen har i perioden hatt betydelig medlemstilgang, 24 nye, en økning fra 116 til 140 medlemmer. Foreningens kameratstøtteordning har hatt få henvendelser. Ordningen synes generelt å være for lite kjent.

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling Rennan Nestleder
Eva Granslo Sekretær
Jan Liebraaten Kasserer
Ann Helen Dybwad Styremedlem
John R. Kløvstad Revisor
Ørnulf Normann Eriksen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Lars Finstad Valgkomite