NVIO Øvre Romerike 25 år - del 22

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 22

Publisert av Svein Olav Nymoen den 02.08.21.

2020:
Årsmøtet for 2020 ble avholdt 1. juni 2021– etter at smittevernreglene i forbindelse med korona-pandemien ikke tillot å gjennomføre tidligere. Møtet ble holdt hos Peppes Pizza på Jessheim. Foreningens leder, Brynjulf Ivar Jensen, åpnet møtet med å ønske de 14 fremmøtte medlemmene velkommen. Det ble foretatt opprop og alle tilstedeværende ble erklært stemmeberettiget.

 Møter, representasjon og medlemmer:
Det er avholdt årsmøte (18.2.2020) og fem styremøter (21.1.2020, 10.8.2020, 29.9.2020, 27.10.2020 og 19.12.2020. Styret har behandlet 29 hovedsaker m/underpunkter.
Leder og sekretær var 4. mars i møte med arbeidsgruppa for Veteranbasen på Trandum, med tanke på samarbeid mellom arbeidsgruppa og NVIO Øvre Romerike. Etter møtet stengte Norge ned, og det har ikke vært kontakt mellom partene etter dette.
Ekstraordinært landsmøte og ledersamling ble 14. november gjennomført som digitalt møte. Foreningen stilte med delegat Brynjulf Jensen og to bisittere/observatører, Terje Røberg og Svein Olav Nymoen.
Ut over dette har det vært uformelle møter og telefonisk kontakt mellom styremedlemmer.
Jubilanter som fyller «runde år», 50, 60, 70, 75, 80, 85 eller 90 år har fått blomster og kort i anledning sitt jubileum.
Det har bare vært én sak for kameratstøttekontakten i 2020.
Ved utgangen av 2020 har foreningen 177 betalende medlemmer.

 Veterantreff og andre arrangementer:

21. januar 2020: Orlogskaptein Jon Erling Johansen fra Forsvarets Fellestjenester (FFT) og kommandersersjant Hilde Kristine Nøkleby fra Forsvarets Veterantjeneste (FVT) var kveldens gjester, og Johansen holdt et interessant foredrag om disses oppgaver. I etterkant av foredraget ble åtte av foreningens medlemmer tildelt medaljen «Med respekt og anerkjennelse» og takk for innsatsen.
29. september 2020: Til dette treffet var det stilt krav om påmelding grunnet den eksisterende smittesituasjonen, maksimum deltakerantall 28.
27. oktober 2020: Grunnet annet arrangement og den spesielle smittesituasjonen, krevdes påmelding og maks antall deltakere 20.
Alle treffene er avholdt hos Peppes Pizza på Jessheim.
Utover disse treffene har det i koronaåret 2020 ikke vært arrangementer i foreningens regi.

 Informasjon:
NVIO Øvre Romerike har egen profil på facebook, der en del informasjon er lagt ut.
På foreningens hjemmeside, ovre-romerike.nvio.no, er tilsvarende info lagt ut.
Via nettprogrammet StyreWeb er det sendt ut invitasjoner til de veterantreffene som er avholdt. Herfra er det benyttet både e-post og sms.
Foreningen har e-postadresse post.ovre-romerike@nvio.no

14. november 2020 avviklet NVIO ekstraordinært landsmøte. Det foregikk
digitalt, og ble koblet opp hjemme hos sekretæren for NVIO Øvre
Romerike.


Avslutning:
NVIO Øvre Romerike har, som de øvrige veteranforeningene rundt omkring, måttet forholde seg til de smittevernreglene som er vedtatt av myndighetene og NVIO sentralt. Således har en ikke kunnet gjennomføre alle de tenkte aktiviteter gjennom året. Det er på sin plass å takke alle foreningens medlemmer for forståelse og tålmodighet i denne spesielle tiden.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Terje Røberg Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Svein Olav Nymoen Sekretær
Bjørnar Myrland Styremedlem
Magnar Aae Varamedlem
Svein Eldar Warem Varamedlem
Bjørnar Myrland Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor
Bjørnar Myrland Valgkomite
Svein Aarvik Valgkomite


Leder takket deltakende medlemmer for hyggelig medvirkning til et saklig og greit gjennomført årsmøte, og ytret for endelig å kunne gjennomføre dette. Han overrakte en blomsterbukett til Ørnulf Normann Eriksen, som trådte ut av styret.


Leder Brynjulf Ivar Jensen ble tildelt hederstegn for sin utrettelige innsats som leder for NVIO avd. Øvre Romerike gjennom drøye 17 år. Hederstegnet ble overrakt av avdelingens sekretær, Svein Olav Nymoen, etter enstemmig vedtak i styret.