NVIO Øvre Romerike 25 år - del 19

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 19

Publisert av Svein Olav Nymoen den 12.07.21.

2017:
Årsmøte for 2017 ble gjennomført tirsdag 20. mars 2018, kl. 17.00, i møterom i underetasjen hos Peppes Pizza i Storgata, Jessheim. 15 medlemmer til stede.

Fra årsberetningen:
Valgkomiteen har ikke fungert siden 2012 etter at komiteleder og et medlem flyttet utenlands. Det har ikke lykkes årsmøtene å velge ny valgkomite med frivillige.
Kameratstøtte: NVIO avd. Øvre Romerike har i løpet av 2017 mottatt noen henvendelser relatert til kameratstøtte. De få henvendelsene har i hovedsak vært relatert til økonomiske problemer, ingen jobb, etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner.
Databruk/opplæring: Styremedlem Svein Warem og kameratstøtteleder Terje Røberg gjennomførte seminar i bruk av programmet StyreWeb høsten 2016. Senere bruk og nytte av StyreWeb har så langt ikke stått til lovnader og forventninger. Rett nok får vi sendt informasjon til de av medlemmene vi kjenner e-postadressen til, men fram til d.d. har ingen klart å fremskaffe medlemslister med bl.a. bostedsadresse, heller ikke fra sekretariatet i NVIO, de to-tre siste årene.
Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2017/2018, med beholdning på ca. 228.000,00. Dette skyldes meget nøkternt forbruk gjennom flere år. For øvrig vises det til revidert regnskap for 2017.
Hendelser: Dagene 22.-23. april deltok NVIO avd. Øvre Romerike med en delegat (B. J.) på NVIO’s landsmøte, gjennomført på Comfort Runway Hotel Gardermoen. Vår delegat, som har deltatt på NVIO’s landsmøter fra 2002 (totalt 10), karakteriserer landsmøtet 2017 som lite givende/motiverende for medlemsmassen/avdelingene, blant annet som følge av tvilsomme forslag og vedtak.
Mange av våre medlemmer har uttrykt misnøye etter vedtak om å øke årlig kontingent med ett hundre kroner uten at økningen går til medlemsarbeid i organisasjonen, sentralt og lokalt. Noen har også stilt spørsmål om det juridiske/lovligheten av et slikt vedtak, som rammer kollektivt med pålagt skatt/pålagt gave fra medlemmene til dekning av NVIO’s juridiske prosesser og til Stiftelsen Veteranhjelp. Uten nær tilgang på juridisk kompetanse har vårt styre så langt ikke kunnet gi spørsmålsstillerne et klart svar.
NVIO avd. Øvre Romerike har i 2017 avhold åtte styremøter og to arbeidsmøter. Det ble i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger.
En av dem var den tradisjonelle minnehøytideligheten i Trandumskogen 17. mai, med det norske flagget, FN-flagget og NATO-flagget. Brunsj i messa på Sessvollmoen etter høytideligheten.
I 2017 ble det gjennomført ni veterantreff med gratis pizza. Oppslutningen varierte fra ca.15 til opp mot 30 deltakere. Alle treffene hos Peppes Pizza på Jessheim.
14. oktober gjennomførte vi høstens får i kål-treff for medlemmer og familiemedlemmer med bra frammøte. 17 medlemmer, men ingen fra de respektives familier. Vi som deltok, hygget oss med mye god mat, gode historier. Vi hadde rett og slett en trivelig kveld.
Årets siste planlagte samling var buss-/handletur til Charlottenberg 2. desember, med retur samme dag. Gratis for medlemmer og 50,- for familiemedlemmer. Det var satt som betingelse minimum 35 påmeldte for å gjennomføre turen. Beklageligvis ble antall påmeldte under 20, og turen ble avlyst.
Spesielle hendelser: Som tidligere år har foreningen v/styret også dette året sendt oppmerksomhet med blomster og kort til de av egne medlemmer som har fylt 60, 70, 75, 80, 85 og 90 år eller mer. Denne type oppmerksomhet er blitt godt mottatt, noe de mange hyggelige tilbakemeldinger bekrefter.
Noen av foreningens medlemmer har i året 2017 dessverre gått bort. I de tilfellene hvor styret er gjort kjent med dette, er det sendt bårebukett med sløyfe.
Medlemmer: Veteranforeningen har i 2017 forvaltet 192 betalende medlemmer. I tillegg et antall som ikke har betalt medlemskontingenten for inneværende år.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Svein Waren Sekretær
Odd Roar Gulliksen Styremedlem
Magnar Aae Styremedlem
Terje Røberg Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor

Valgkomiteen har ikke fungert siden 2012.