NVIO Øvre Romerike 25 år - del 14

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 14

Publisert av Svein Olav Nymoen den 31.05.21.

2012:
Medlemmene ble innkalt til årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl. 18.30 i UV-bygget på Sessvollmoen, med 15 medlemmer til stede.

Fra årsberetningen:
Kameratstøtte: Under årsmøte den 24. februar 2011 trakk daværende kameratstøtteleder seg fra vervet. Det ble der og da ikke funnet en erstatter. Årene 2011 og 2012 har leder og nestleder sammen ivaretatt denne funksjonen. Styret har nå kandidat til kameratstøtteleder, som ventelig blir valgt på forestående årsmøte.
Økonomi: Foreningens økonomi er rimelig god ved årsskiftet 2012/2013. Viser for øvrig til revidert regnskap for 2012.
Hendelser: Det er i året 2012 avholdt ni styre-/arbeidsmøter. Videre ble det i løpet av året invitert til ulike medlemssamlinger.
Foreningen var den 17. mai med under minnehøytideligheten ved krigsminnesmerket i Trandumskogen. Ved nevnte arrangement var vi representert med Norges flagg, FN-flagg og NATO-flagg. Etter minnehøytideligheten var våre medlemmer invitert til brunsj i messa på Sessvollmoen.
En annen samling var busstur til Charlottenberg, Sverige, den 30. november med retur samme dag. Denne gang 16-17 deltakere, antall deltakere stabilt sammenlignet med tidligere år.
Året 2012 ble året vi kom i gang med kameratstøttesamlinger med pizzaservering. Første samling ble lagt til 24. oktober (FN-dagen) hos Peppes Pizza i Storgata på Jessheim, med 10 deltakere. Andre samling samme sted den 27. november (13 deltakere). Kameratstøttesamlinger startet/fortsatte igjen f.o.m. januar 2013.
Vår forening deltok med to delegater (Brynjulf Ivar Jenssen og Erling Rennan) på NVIO’s landsmøte i Sandefjord i tiden 20.-22. april 2012. Der fremmet NVIO avd. Øvre Romerike følgende forslag: «NVIO’s hederstegn i tre valører avvikles/endres til hederstegn i én valør – ett hederstegn. NVIO har pr i dag ikke ett hederstegn, slik (alle) andre organisasjoner/forbund har. NVIO’s hederstegn (gull, sølv og bronse) har blitt/blir tildelt personer/medlemmer etter en form for rangering/personsortering. I flere tilfelle har hederstegn (gull/sølv) blitt tildelt personer som ikke har utrettet noe som helst for veteraner og ei heller vært medlem i vårt forbund. Hederstegn(ene) gull/sølv må således kunne sies å ha blitt benyttet (tildelt), tidvis som gave. For styret i NVIO avd. Øvre Romerike, B. I. Jenssen, leder. Ovennevnte sak er behandlet – og enstemmig vedtatt under årsmøtet 8. mars 2012.» (PS. Årsmøtet ble avviklet 14. mars. Forf. anmerkning.)
Som de to foregående år (styrevedtak desember 2009) har foreningen v/styret også i 2012 sendt en oppmerksomhet (blomster og kort) til de av våre medlemmer som passerte 50, 60, 70, 75, 80, 85 og 90 år. Oppmerksomheten har medført bare positive reaksjoner med hyggelige tilbakemeldinger.
Medlemmer: Veteranforeningen har i 2012 forvaltet 191 medlemmer. Blant disse er det et fåtall som har unnlatt å innbetale medlemskontingenten for 2012. Ikke bra!

Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen Leder
Erling R. Rennan Nestleder
Ørnulf Normann Eriksen Kasserer
Odd Ivar Bjørndal Styremedlem/sekretær
Roar Gulliksen Styremedlem
Bjørn Larsen Styremedlem
Ubesatt/ledig Kameratstøtteleder
Jan Søgnen Revisor
Josef Martinsen Valgkomite (leder)
Kjell Bye Valgkomite
Bjørn-Thore Gustavsen Valgkomite

NB! Valgkomiteen har for året 2012 ikke fungert. Samme årsak som 2011. Komiteens leder har det meste av året oppholdt seg utenlands hvor han fortsatt (pr feb. -12) befinner seg. Om komitemedlem Gustavsen fortsatt befinner seg utenlands er ukjent for styret. Under årsmøtet framkom det forslag om at eksisterende valgkomite inntil videre fortsatt står i sine verv til det blir valgt ny komite som vil prøve å gjøre jobben bedre. Ingen spesielle merknader – forslaget godkjent

 Under punktet «valg» i årsberetningen ønsket Jenssen å minne om at han om ett år har vært foreningens leder i 10 år. «Det er noen år mer enn det jeg så for meg i 2004, da jeg ble valgt», sa han og fortsatte som følger: «Jeg oppfordrer hermed styret, årsmøtet og øvrige medlemmer å være behjelpelig med å motivere noen til å bli min avløser, helst fra neste årsmøte (feb./mars 2014)».
Styret har som intensjon å endre sted for årsmøtet i 2014. Ett alternativ kan være årsmøte i kombinasjon med kameratstøttesamling med pizzaservering hos Peppes Pizza, Jessheim.
NVIO avd. Øvre Romerike har fra Forsvarets Veterantjeneste (FVT) mottatt en «Crest» for å synliggjøre/merke hvor vi har veteransamlinger.