NVIO Øvre Romerike 25 år - del 1

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 1

Publisert av Svein Olav Nymoen den 01.03.21. Oppdatert 04.03.21.

Innledning

Som vedlegg til FN-Veteraners Landsforbunds (FNVLF) årsberetning for 1995 var det et vedtatt arbeidsprogram, der overordnet mål var «å tilby FN-veteraner medlemskap i aktive lokalforeninger som til sammen er landsdekkende og som arbeider for FNs fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet, godt kameratskap, levende og kreativt foreningsliv hvor medlemmene aktiviseres og trives.»

Av de vedtatt prioriterte oppgavene var blant annet etablering av nye lokalforeninger, slik at dekningsområdene blir mindre (alle fylkene representert).

Nye lokalforeninger er etablert i Tromsø, Hadeland og i Oslo. Det arbeides med etablering av lokalforeninger i Sør-Varanger, Harstad, Ålesund, Moss, Halden, Tønsberg, Sandefjord, Grimstad, Romerike og Eidsvoll.

Arbeidet med å etablere nye lokalforeninger er særdeles viktig. Så snart Forbundet får bedret sin økonomi vil støtten til nye foreninger og kontakten til lokalforeningene som er på plass kunne forsterkes.

Kjell Dyve Furuseth var en av de aller første som tjeneste-
gjorde i utlandet for Norge. Han var 21 år da han ble utkalt til
Tysklandsbrigaden i 1951.

 

Innkalling og etablering av interimsstyre

Innkalling til generalforsamling tirsdag 22. oktober 1996, med tilbud om medlemskap, ble sendt ut til de ca. 200 som inntil da var registrert som deltakere i utenlandstjeneste under FN/Nato-flagg. Møtet skulle vedta lokalforeningens vedtekter, arbeidsprogram og kontingent samt valg av styre.

Distriktet omfattet Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Brevet inneholdt en sterk oppfordring til mottakerne om å spre budskapet videre, slik at alle som hadde tjenestegjort i utlandet i fredens tjeneste kunne bli registrert. Det opplyses også at medlemskontingenten foreslås til 50,- kroner for året 1996.

 

Stiftelsen

22. oktober 1996 kl. 19.00 ble den konstituerende generalforsamlingen gjennomført i befalsmessen på Onsrud. Av interimsstyrets forslag til beretning kan en lese at FN-Veteranenes Landsforbund i brev av 29. januar 1996 har besvart spørsmålet om dannelse av lokalforeningen «Øvre Romerikes FN-veteraner».

I møte 7. juni 1996, på Onsrud, ble interimsstyret etablert, og til stede fra FNVLF var generalløytnant og president Martin Vadset. Interimsstyret ble bestående av major Per Wikstad (formann), major Goren B. Johnsen (styremedlem) og Magne L. Eidevik (sekretær).

De første nedskrevne arbeidsoppgavene var verving av medlemmer, arrangere medlemsmøter med orientering, tildeling av Fredsprismedaljen til interesserte (medaljen betales av medlemmene), FN-soldatenes Hjelpefond, overføring av direkte tilsluttede medlemmer fra FNVLF til lokalforeningen, deltakelse i 17. mai-arrangement i de respektives kommuner under FN-flagg, markering av FN-dagen, deltakelse i FN-marsjen i Oslo, orientering i ungdomsskolene om FNs fredsbevarende operasjoner og utgi orientering til medlemmene.

Referatet fra konstituerende generalforsamling er ført i pennen av Hans P. Berg og Eva Granslo, og her nevnes i korte trekk følgende:

Registrering av fremmøtte medlemmer. Det møtte flere enn de som hadde svart positivt til innbydelsen.

Møteleder Per Wikstad, som på vegne av interimsstyret ønsket velkommen.

I sin hilsen, fortalte presidenten i FNVLF, Martin Vadset, litt historikk og om påfølgende saker for landsforbundet. Han la vekt på samarbeidsformen lokalforening/landsforbund.

- Forbundet vil la lokalforeningen drive mest mulig selvstendig, og lokalforeningene er grunnstammen i hele forbundets virksomhet, sa han.

Vadset gratulerte med dannelsen av foreningen og takket interimsstyret for initiativet. Han påpekte at FNVLF’s formål skal gjengis i foreningens vedtekter, og fortsatte med å pense inn mot FN-soldatenes hjelpefond, formål og status på økonomi.

Interimsstyrets forslag om lokalforeningens dekningsområde ble vedtatt, det samme ble forslaget om Øvre Romerike FN-Veteraner som navn på lokalforeningen.

Også forslaget om mars 1998 som tidspunkt for neste generalforsamling ble vedtatt sammen med at vedtakene i denne konstituerende generalforsamlingen skulle gjelde fram til neste generalforsamling.

Som første styre i lokalforeningen, og øvrige verv, ble følgende valgt
(alle valgt ved akklamasjon):
Per Wikstad                            Leder
Roy Henriksen                       Nestleder
Magne Eidevik                       Styremedlem
Goren Johnsen                       Styremedlem
Eva Granslo                           Styremedlem
Johan Kløvstad                      Revisor
Lars Finstad                           Valgkomite
John Lindseth                        Valgkomite
Erik Aulie       Valgkomite

Glimt fra forlegningen i Schleswig, Brigade 511.

Kjell foran kaserne 16 i leiren der de var forlagt.

Bilen og sjåføren, Tysklandsbrigaden 1951. Alle bildene er fra Kjells private album.

Kjell Dyve Furuseth er fremdeles med som
medlem i NVIO avd. Øvre Romerike. Bildet
er fra Kiel-tur med lokalforeningen høsten
2019. Foto: Svein Olav Nymoen.