NVIO Øvre Romerike 25 år - del 8

NVIO Øvre Romerike 25 år - del 8

Publisert av Svein Olav Nymoen den 19.04.21.

2006:

Årsmøtet ble holdt 16. mars 2006 kl. 18.30 i UV-bygget i Sessvollmoen leir, der 14 medlemmer deltok.

Fra årsberetningen:
Landsmøte: Forbundets landsmøte i 2006 ble arrangert på Værnes 22. og 23. april. I samsvar med tidligere landsmøtevedtak om å gjennomføre landsmøte hvert annet år, fra 2006, skal det i de mellomliggende år avholdes «Ledermøte». Nye vedtekter angående nevnte endringer ble vedtatt på landsmøtet i 2006.

Økonomi: Foreningens økonomi er betydelig forbedret det siste året. I hovedsak er forbedringen et resultat av at medlemskontingenten f.o.m. 2006 i sin helhet går til lokalforeningen. Regnskapet pr 31.12.06 viser beholdning kr 84.667,90.

Hendelser: Det er i året 2006 avholdt åtte styremøte/arbeidsmøter. Foreningen var representert av veteraner med nasjonalt flagg, FN-flagg og NATO-flagg under minnearrangement i Trandumskogen 17. mai.
Den 29. og 30. september deltok vi på regionmøte (reg. øst) på Bæreia med to medlemmer (B. Jenssen og J. Martinsen).
Den 21. og 22. oktober gjennomførte vi jubileum i anledning 50-årsmarkering for UNEF 1 (Gaza) samt 10-årsmarkering for «ØRFN-veteraner». Det ble et vellykket og hyggelig arrangement for de 25 veteranene som deltok.
For øvrig var vi representert med fire deltakere (J. Kløvstad, E. Røssok, P. Wikstad og B. Jenssen) ved FNVLFs 50-årsmarkering for UNEF 1, fra 27.-29. oktober i Oslo. Videre fikk vår forening med to veteraner fra DANOR 1 (J. Lystad og R. Gullerud) til Danmark fra 6.-9. november, til danskenes 50-årsmarkering for UNEF 1.
Medio november var «styret» klar til å sende invitasjon om buss-handletur til Sverige. Tiltaket måtte «skrinlegges» da det ikke var mulig å skaffe buss med sjåfør.

Diverse: Som kjent var foreningen uten tilfredsstillende kontorfasiliteter på Sessvollmoen fra sommeren 2002 og ca. tre og et halvt år framover. I desember 2005 ble vi tildelt anstendig kontorplass. Våren 2006 fikk vi tildelt datamaskin og brukeradgang til Forsvarets data-nett. Arbeidet med å opprette systemer, arkiver som gjør det mulig å ivareta foreningens historie, og for etter hvert å oppnå god orden og oversikt, er nå påbegynt.

Medlemmer: Gledelig er det at foreningen også i denne perioden har brukbar medlemstilgang med ca. 15 nye, og har nå mer enn 170 medlemmer totalt, herav 125 betalende i 2006. 21 har ikke betalt kontingent og ingen har meldt seg ut.

Kameratstøtte: Foreningens kameratstøtteordning har i 2006 fått mellom 20 og 25 henvendelser. Ordningen med landsdekkende kameratstøttetelefon synes å ha blitt brukbart kjent.

 For en sjelden gangs skyld var det «eventuelt»-post på dagsorden, og der står det: Jon Aabakken fra landsforbundet sentralt holdt en orientering om forbundets status og virksomhet nå og framover. Kameratstøttegruppens leder, Knut M. Capjon, orienterte om antall henvendelser, erfaring fra virksomheten gjennom året. Konklusjonen er at kameratstøtten, dens funksjon/hjelp har fungert positivt.

 Hurtig gjennomført loddsalg med tilhørende trekning av vinnerne til aktuelle gevinster innbrakte foreningen 400,- kroner.

 Styre og øvrige verv i perioden:
Brynjulf Ivar Jenssen             Leder
Erling Rennan                        Nestleder
Eva Granslo                            Sekretær
Jan Liebraaten                        Kasserer                      
Kjell Bye                                Styremedlem
John R. Kløvstad                    Revisor
Ørnulf Normann Eriksen       Valgkomite (leder)
Lars Finstad                           Valgkomite
Knut O. Tangen                     Valgkomite
Gunnar Øderud                      Valgkomite

 I tillegg til årsberetning og styreoversikt kan en ikke unnvære å gjengi rapport fra FN-Veteranenes Landsforbund vedr. kontakt med og deltakelse i Øvre Romerike FN-Veteranforenings årsmøte.

Bakgrunn:
Årsmøte i Øvre Romerike og oppfølging av lokalforeningene.

Hva skjer lokalt?
Lokalforeningen har muligens ikke hatt den største aktiviteten rettet mot medlemmene, men derimot kom det frem på årsmøtet at de har arbeidet sterkt for å legge grunnlaget for å kunne drifte lokalforeningen på en forsvarlig måte.
De har lagt vekt på å delta i en del arrangementer lokalt, som f.eks. i forbindelse med 17. mai og FN-dagen og avviklet en fellestur for medlemmene til Sverige før jul.
Økonomisk har de et aktivum på ca. 54.000,00 og har i løpet av året fått til avtale om bruk av kontorplass på Sessvollmoen sammen med PFP. Avdelingen har gitt dem datautstyr og linket dem opp mot Forsvarets nett, samt sørget for at de har nødvendig tilgang til internett. I tillegg til dette sender de ut foreningens post gratis og får foretatt nødvendig kopiering gjennom Forsvaret.
De har også fått til en avtale om å benytte eget møterom for sine veterantreff på Sessvollmoen. Dette med tilgang til kjøkken.
Kameratstøttegruppa fungerer og har tatt seg av de henvendelser som har kommet. De vil i kommende periode jobbe for å få flere medlemmer til ordningen. Det møtte 14 av ca. 160 registrerte medlemmer.

Kommentar:
Lokalforeningen har god struktur på økonomien, regnskap og revidering fremlagt på en eksemplarisk måte. Årsberetning noe sammenblandet med fortid og fremtid (tidligere periode og hva som skal skje i fremtiden). Budsjett og aktivitetsplan noe mangelfull, med de er selv klar over hva de ønsker og har klare tanker om at de må satse mer på informasjon og verving. De har jobbet sterkt for å få til en plattform og struktur på arbeidet, og vil at dette skal fungere. Vår bistand bør være å gi de en sterkere plattform gjennom kursing av tillitsvalgte.

Arve Nilsen
Visepresident