Inntrykk fra Folk og Forsvars studietur til Haag

Inntrykk fra Folk og Forsvars studietur til Haag

Publisert av Svein Olav Nymoen den 08.12.22.

Denne studieturen var jeg interessert i å delta på. Som pensjonert offiser med 40 år i Forsvaret inkludert 11 års tjeneste for Norge i utlandet hadde jeg relevant erfaring fra den militære siden av operasjoner. Det folkerettslige aspektet ble håndtert av de juridiske ekspertene og formidlet til oss operative gjennom pålegg og begrensninger til vår planlegging. Jeg anså derfor at det ville være svært interessant å se institusjonene og møte representanter derfra for å få bedre innsikt i deres utfordringer med å ettergå hendelser som følge av krigshandlinger og eventuelle brudd på etablerte folkerettslige regler og eventuelle gjeldende operative «rules of engagement».
Jeg er derfor takknemlig for å ha blitt prioritert fra lokallagets side og dernest å ha blitt valgt ut som NVIOs representant på denne turen.

Mandag 07/11

Etter ankomst Amsterdam ble vi fordelt i to minibusser og skysset til hotell Best Western Plus Plaza, Den Haag City Center hvor vi etter innsjekk ble innkvartert i enkeltrom. Folk og Forsvars generalsekretær Monica inviterte til middag, og informasjonsrådgiver, sjefsturist og reiseleder Maiken hadde funnet frem til en nydelig libanesisk restaurant hvor vi ble traktert med nydelig mat i godt selskap.

 Tirsdag 08/11
Dagen etter møttes vi utenfor hotellet for utdeling av 3-dagers kollektivpass. Der det var mulig reiste vi med kollektivtransport mellom besøkene. Billig, enkelt og tidsbesparende.

Den norske ambassaden.
Ambassadøren ga en orientering om ambassadens virksomhet og den politiske utviklingen i Nederland, samt ansvarsområdene til ambassaden.
Forsvarsattacheen ga en orientering om det viktige forsvarssamarbeidet Norge har med Nederland, både på materiellsiden og det operative NATO samarbeidet med marine-, luft- og hærstyrker.

EUROPOL. Til slutt fikk vi en brief av lederen for den norske EUROPOL-desken om EU-organisasjonen EUROPOL og dets felleseuropeiske politisamarbeid på tvers av de nasjonale grensene og jurisdiksjoner i EU.

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST)
Den norske sambandspolitiadvokaten ved det Norske liaisonelementet til EUROJUST ga en fyldig redegjørelse for hva dette organet står for og det arbeidet det gjør. Hensikten med EUROJUST er å utøve et hinder og kompenserende tiltak mot enkeltpersoner og grupperinger som utnytter EUs prinsipp om «Freedom of Movement» til å utføre grenseoverstigende kriminell aktivitet.

Onsdag 09/11
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia /- Rwanda (ICTY / ICTR). Nåværende organisasjon: International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)
Vi ble ønsket velkommen av presseansvarlig Helena Eggleston og presentasjon av tribunalets arbeid ved juridisk ansvarlig Christopher Lentz,
Systemet med å opprette et internasjonalt tribunal for å tiltale og straffeforfølge personer som har stått for krigsforbrytelser har sin forankring fra FN. Et tribunal er en internasjonal domstol med et mandat gitt av FN, og er begrenset til en spesifikk konflikt eller konfliktområde og for en spesifikk tidsperiode. Derfor har det pr d.d vært kun to tribunaler i arbeid, og er gjeldende for tidligere Jugoslavia og Rwanda. Begge tribunaler er nå i sin avsluttende fase og den gjenstående organiseringen kalles International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT).

 International Criminal Court (ICC)
Da vi ankom den internasjonale kriminaldomstolen, fikk vi en presentasjon om domstolen og dens nåværende utvikling.
Denne domstolen er basert på arbeidet med FNs internasjonale kriminaltribunaler som beskrevet over, men er etter hva jeg fikk med meg begrenset i omfang og myndighet til i hovedsak å gjelde innenfor EU og de land som eventuelt har akseptert det avtalemessige grunnlaget for domstolen. Det er et møysommelig arbeid på gang for å få et mer generelt FN mandat som er juridisk bindende for alle FNs medlemsland uten at dette har ført helt frem. I dette spørsmålet er det nok en gang snakk om skepsis mot en overnasjonal myndighetsutøvelse sett opp mot nasjonal selvstendighet og jurisdiksjon.
Et av de store spørsmål som er høyt opp på agendaen for denne domstolen og deres arbeid er alle rapportene om påståtte krigsforbrytelser som følge av Russlands invasjon av Ukraina 24.feb 2022.

 Torsdag 10/11
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
Besøket ved OPCW besto av en presentasjon med Q&A, en omvisning som inkluderte besøk til Nobels fredspris, Delegates Lounge og The Executive Council Chamber samt en introduksjon til utstyr brukt på en inspeksjon.
Dette besøket var meget interessant sett i lys av krigen i Ukraina og de stadige hentydningene til og trusselen om mulig bruk av kjemiske stridsmidler i denne konflikten.
Orienteringen viste til de mest kjente tilfellene av bruk av kjemiske stridsmidler i krig. Verdens oppmerksomhet mot dette ble virkelig vekket ifm. bruken av klor- og sennepsgass fra begge sider under 1. verdenskrig. Siden da har det blitt utviklet mange typer stridsgass med mye kraftigere giftighet og virkning. Et eksempel på en slik gift kan nevnes den russiske nervegiften novitsjok som ble brukt i et attentat mot avhopperen og etterretningsoffiser Sergej Skripal i England sommeren 2018.

Fredspalasset
Besøket begrenset seg dessverre til kun å få se en moderne utstilling og film i besøkssenteret utenfor som ga en introduksjon til etableringen av palasset og rettsinstitusjonene som ligger her. Selve palasset stengt for besøkende grunnet pågående hektisk aktivitet i domstolen.

 Avslutning
Siste post på programmet var hjemreise torsdag ettermiddag og påfølgende avskjed med reisefølget etter en fantastisk hyggelig og lærerik studietur. Folk og Forsvar hadde lagt opp til et rikt sosialt program etter at det faglige påfyllet på dagtid var unnagjort. Reisefølgets erfarings- og yrkesbakgrunn dekket et meget spredt spekter, noe som gjorde det sosiale samværet engasjerende og lærerikt i tillegg til svært hyggelig.
Studieturen som Folk og Forsvar hadde lagt opp var fylt med meget interessante besøk til og orienteringer om de internasjonale institusjonene innenfor politi- og justissektoren som er lokalisert i Den Haag, Nederland. Det er helt klart at det samarbeidet og de koordineringsrutinene som er bygget opp og som er under stadig utvikling gjennom disse institusjonene er helt nødvendig for at Europa og verden forøvrig skal bli et tryggere og mer lovlydig sted for menneskeheten. Det står også klart for meg at utfordringene står i kø, og at det er naivt å tro at arbeidet med å etterforske, påtale og dømme de ansvarlige for grenseoverskridende kriminalitet, for krigsforbrytelser eller brudd på gjeldende internasjonale konvensjoner noen gang vil bli sluttført. Men det er betryggende å se at det legges ned betydelige ressurser for å motvirke at slike handlinger skal bli helt uten personlig risiko og gjenstand for straffeforfølgelse.

 Takk for turen

 Trond Fjell
NVIO representant